سفارش تبلیغ
صبا

سرعت کا مپیوتر را 8 برابر کنید

آ یا ا ز کند بود ن سرعت کا مپیوترتا ن خسته شد ه ا ید ؟

با من همرا ه با شید تا یک پد یده ی علمی را که مربوط
به سرعت  بخشید ن به طرزی چشمگیر د ر کا مپیوتر تا ن
 می شود را تجربه نما یید .
 
روی آ یکون ما ی کا مپیوترتا ن راست کلیک فرما یید .
 
 
 
گزینه ی   Properties را ا نتخا ب نما یید .
 
د ر صفحه ی با ز شد ه  گزینه ی Advanced را
 
 
ا نتخا ب فر ما یید .
 
 
روی Settings ا ول ا ز با لا کلیک نما یید .
 
 
 
د ر صفحه ی با ز شد ه د ا خل دا یره ی سوم د ر جلوی
 
 
ا ین عبا رت  Adjust  for  best  performance یک
 
 
کلیک فر ما یید . سپس گزینه ی  Apply را کلیک نما یید .
 
بعد ا ز چند ثا نیه سیستم شما به صورت حرفه ا ی می شود .
 
 
در نها یت Ok  ها را بزنید و دستگا ه خود را ری ا ستا رت
 
 
نما یید .   سر عت کا مپیوتر شما 8 برا بر شده ا ست .

» نظر