سفارش تبلیغ
صبا

پارتیشن بندی دیسک سخت با Fdisk

توجه :با Fdisk همه اطلاعات شما پاک می شود!
نکته : ابتدا شما می بایست روش بوت کردن سیستم از طریق
Floppy و یا CD-Rom را یاد بگیرید.
در هنگام روشن شدن سیستم دکمه
DELETE (در بعضی کامپیوتر ها دکمه دیگر) را پایین نگه دارید تا وارد Setup شوید. دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که اولین وسیله بوت شدن CD-Rom باشد.یعنی وارد قسمت Bios featurs setup شده و اولین وسیله بوت شدن را CD قرار دهید.سپس روی گزینه Save &Exit setup کلیک کرده و از Setup خارج شوید. در اینجا سوالی مبنی بر (Save to cmos and exit (Y/N از شما پرسیده می شود. کلید Y را فشار دهید دهید تا سیستم دوباره Restart شود. بعد از Restart سیستم سه پیغام زیر ظاهر میشود:
CD-ROM Start up menu
?-Boot from hard disk
?.Boot from CD-ROM -

سپس گزینه ? را اتنخاب کرده تا سیستم از روی CDبوت شود. بعد از آن پیغام های زیر صادر می گردد:
Microsoft Widows?? Start up menu
?- Setup from CD-Rom Start Windows??
?= Start Computer with CD-Rom supprt
?.- r without CD-rom Support Start compute
?.- View the Help file
شما گزینه
? را انتخاب کنید . پس از چند لحظه جلوی پرامپت درایو (مثلاF:\> )فرمان Fdisk را تایپ و کلید Enter رو بزنید. فورا پیغامی مبنی بر اینکه ظرفیت Hard شمااز ??? بیشتر است ظاهر می شود. کلید Y وسپسEnter رو فشار دهید.
سپس صفحه اصلی
Fdisk ظاهر می شود.
Fdisk option
current fixed disk drive:?
choose ? of the following:
? - dos partion or logical dos drive create
?- .set active partion
?-logical dos drive delete partion or
?- display partion information
Enter choice , …
این صفحه شامل گزینه هایی جهت انجام اعمال مختلف بر روی دیسک سخت می باشد.
توجه: در پارتیشن بندی و کار با
Fdisk با سه اصطلاح بر خورد می کنید که عبارتند از Primery , Extended , logical برخورد می کنید که سیستم عامل از دوتای اولی استفاده می کند.
درایو
C کامپیوتر همان Primery است و بقیه Extended هستند. در Fdisk ابتدا Primery و بعد Extended ایجاد می کنیم. وبرای حذف پارتیشن ها برعکس ایجاد آنها عمل می کنیم.
توجه : ابتدا در صورت وجود پارتیشن آنها را پاک می کنیم.
خوب از این پنجره اصلی گزینه
? رو انتخاب کنید .سپس پنجره ای ظاهر می شود که از آن گزینه:
?. extended dos partion Delete logical dos drive in the
را برمی گزینیم.
بعد از این کار صفحهای شامل پیغام های زیر ظاهر می شود:
WARNING!Data in deleted logical dos drive will be lost
What drive do you want to delete?
سپس شما نام آخرین درایو
Hard خودتان را وارد کنید وenter را بزنید.سپس EnterVolume ظاهر می شود که شما یاید برچسب درایوتان را وارد کنید یا اگر بر چسبی ندارد Enter را بزنید. (اگه درایو شما برچسب داشته باشه مثلا به جای حرف D برچسب اون مثلا MyDriveظاهر میشه) سپس پیغام زیر ظاهر میشه: [Are you sure?(Y/N)?[Y برای تایید حرف Yرا بزنید و بعد Enter و به همین ترتیب همه درایوهای منطقی(Logical) را پاک کنید.بعد از پاک شدن همه درایوهای منطقی پیغام زیر ظاهر می شود. All logical drive deleted in the extended dos partion سپس چند بار دکمه Esc را بزنید تا وارد صفحه اصلی بشوید. (Fdiskoption) بعد دکمه ? (Delet partion….) از صفحه بعدی ظاهر شده (Delet extended dos partion)را انتخاب کنید.بعد یک پیغام (Warning………) ظاهر می شود که باید شما کلید Yرا بزنید بعد Enter. سپس پیغام زیر ظاهر می شود: Exttended dos partion Deleted دکمه Esc را بزنید تا وارد صفحه اصلی بشوید . (Fdisk Option). بعد باز گزینه ? بعد از صفحه باز شده گزینه ? را وارد کنید. تا پارتیشن اولیه خذف شود . (Delet primery dos partion). سپس پیغام (Warning data in the deleted primery dos partion will be lost.
زیرپیغام :
What primery partion do you want to delete?[?]
شما کلید
Enter رو بزنین.پیغام زیر ظاهر میشه: Enter volume labe…?[]


» نظر