سفارش تبلیغ
صبا

جزئیاتی از بازی Brink

جزئیاتی از بازی Brink

تعداد راه های کشته شدن: 45 راه مختلف برای کشته شدن

دیالوگ ها: 26,000 خط دیالوگ

صدا های مختلف شلیک سلاح ها: 4500 صدای شلیک مختلف سلاح ها

تعداد پک صدا ها: 8 پک صدا

مدت زمان موسیقی: 60 دقیقه موسیقی

تعداد ترکیب های مختلف سلاح ها و وسایل جانبی انها( Attachment) : تعداد 4963 ترکیب مختلف سلاح ها و Attachment ها.

تعداد شخصیت های Security* یگانه ( بدون شمارش تغییرات کوچک در رنگ و اعضای بدن انها): 4,530,240 شخصیت Security یگانه.

تعداد شخصیت های Security یگانه ( با شمارش تغییرات کوچک در اعضای بدن این شخصیت ها): 13,590,720 شخصیت Security یگانه با محاسبه تغییرات اعضای بدن انها.

تعداد شخصیت های Security یگانه ( با شمارش تغییرات رنگ این شخصیت ها) :15,775,119,360,000,000 شخصیت Security یگانه با محاسبه تغییرات رنگ انها.

تعداد شخصیت های Security یگانه ( با شمارش تغییرات رنگ و اعضای بدن این شخصیت ها) :47,325,358,080,000,000 شخصیت Security یگانه با محاسبه تغییرات رنگ و اعضای بدن انها.

تعداد شخصیت های Resistance** یگانه (بدون شمارش تغییرات کوچک در رنگ و اعضای بدن انها) :4,530,240 شخصیت Resistance یگانه.

تعداد شخصیت های Resistance یگانه ( با شمارش تغییرات کوچک در اعضای بدن این شخصیت ها) :13,590,720 شخصیت Resistance یگانه با محاسبه تغییرات کوچک در اعضای بدن انها.

تعداد شخصیت های Resistance یگانه ( با شمارش تغییرات رنگ این شخصیت ها) :18,307,441,152,000,000 شخصیت Resistance یگانه با محاسبه تغییرات رنگ انها.

تعداد شخصیت های Resistance یگانه ( با شمارش تغییرات رنگ و اعضای بدن این شخصیت ها) :54,922,323,456,000,000 شخصیت Resistance یگانه با محاسبه تغییرات رنگ و اعضای بدن انها.

تعداد کل شخصیت های یگانه ( با شمارش تغییرات رنگ و اعضای بدن انها ) :102,247,681,536,000,000 شخصیت یگانه در این بازی وجود دارد!!

Security* و Resistance** دو حزب مختلف در این بازی هستند که با یکدیگر در حال جنگ هستند


» نظر