سفارش تبلیغ
صبا

سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها

سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+سیو چیت کد وکد تقلب بازی ها+


» نظر

انتشار اطلاعات جدید از The Last Guardian

پس از مدتها بی خبری از عنوان پرسر و صدای سونی، The Last Guardian، در آخرین شماره ی مجله PSM3 اطلاعات جدیدی از این بازی منتشر شد. این مجله همچنین توانست که عنوان بزرگ Team Ico را امتحان و روابط احساسی بین پسر بچه و Torico را تجربه کند.


اطلاعات منتشر شده از بازی:

 • گاردها در زره خود در حقیقت سایه هستند، هنگامیکه زره هایشان برافروخته می شود، ناپدید می شوند.
 • Team ICO تا جایی که امکان داشت از نصیحت های استودیوهای داخلی سونی استفاده کرد.
 • The Last Guardian عنوانی مشابه Ico خواهد بود.
 • البته بازی به اندازه Ico محدود نخواهد بود و محدودیت های آن را نخواهد داشت.
 • موسیقی اصلی بازی همان موسیقی ای که در تریلر بازی پخش شد، نخواهد بود. آن موسیقی تنها جنبه آزمایشی داشت.
 • مبارزات کمتری را در TLG نسبت به Ico شاهد خواهیم بود.
 • هوش مصنوعی Torico بیشتر بر روی حالات و فعل و انفعالات محیط تمرکز دارد. بازی بر پایه روابط او با پسربچه برای حل معماها و گشت و گذار در قلعه ها بنا شده است.
 • ظاهراً تنها Trico قادر است که گاردها را از بین ببرد و پسر بچه از انجام این کار ناتوان است (بنابراین در مواقعی که تنها است باید مخفیانه کار کند).
 • پرهای Torico، پروانه ها، گرد و غبار، ذرات ریز و همه چیز در بازی بصورت real time است و بسیاری از انیمیشن های فوق العاده ی بازی همگی با دست ساخته شده اند.
 • Ueda، به کار خود بعنوان یک هنر نگاه نمی کند. این بازی حتی میتواند در زمینه مفاهیم هنری پا را فراتر بگذارد، اما این کار برای بعضی از جنبه های سرگرمی و تجاری بازی مشکل ایجاد می کند. او باید بین این موارد تعادل را برقرار کند.
 • Ueda اعلام نکرد که چه کسی آخرین نگهبان است، Torico یا پسربچه. او گفت ما خودمان باید به این موضوع پی ببریم.
 • Ueda اطمینان داد که بازی تا پایان سال جاری عرضه خواهد شد، حداقل در ژاپن.
 • وی کاملاً محتاط و هوشیار است که معماهای بازی بسیار دشوار نشوند؛ اما او خواستار این است که به اندازه کافی و مناسب چالش در بازی قرار دهد، به همین دلیل آنها دائماً نسخه های بتا را تست می کنند تا میزان سختی معماها را بسنجند و تعادل درستی ایجاد کنند.
 • Ueda اعلام کرده است که او با PS3 به چیزهای دست یافته که با فناوری PS2 قادر به دستیابی آنها نبود.
 • وی دوست دارد که بازی بموقع آماده شود، اما نه به قیمت عجله و خراب کردن قسمتهایی از بازی.


The Last Guardian قرار است که در اواخر سال جاری برای PS3 عرضه شود؛ تعدادی از فروشگاه های انگلستان نیز تاریخ عرضه آن را اوایل اکتبر اعلام کردند.


» نظر

PC در انتظار PlayStation Move


پس از تایید Kinect برروی PC توسط مایکروسافت، اینبار شاهد حرکت PlayStation Move بر روی PC هستیم.

چندی پیش بر اساس یک نوشته کوتاه لو رفته که قرار است بر روی یکی از پنل های موجود در GDC 2011 قرار گیرد، مشخص شد که سونی در حال آماده سازی پروژه ای به نام Move Server است. براساس متن لو رفته، سونی اذعان داشته است که Move Server طراحان و علاقه مندان سرگرمی را قادر میسازد تا بتوانند نرم افزار های مختلفی که از PS Move استفاده میکنند را بر روی PC طراحی کنند. همچنین در این متن به پشتیبانی PS Move Sharp Shooter نیز اشاراتی شده است.


طبق این متن ظاهرا آقای John McCutchan طراح و مهندس ارشد SCEA - Sony Computer Entertainment America، قرار است تا در دوم مارس در GDC 2011 درباره این پروژه به طور کامل صحبت کند.این طور که معلوم است Microsoft و Sony علاقه زیادی به گسترش و انتقال سخت افزار های جانبی کنسول های خود به دنیای PC Gaming دارند، با این حساب بعد از پشتیبانی های مایکروسافت از PC و انتقال کنترلر XBox 360 و Kinect به PC، به زودی شاهد اضافه شدن PS Move به لیست لوازم جانبی PC و پیوند هرچه بیشتر Sony با دنیای PC Gaming خواهیم بود.


» نظر

تحولی دیگر برای PC در راه است :OnLive
Any Game ..                                                                        
Any Time.....                                                                              
Any Where...
                                                                                                                             
                                                                  OnLive                            

طی 7سال تلاش تحقیق شرکت
OnLive بالاخره سرویس این شرکت به همین نام در نمایشگاه GDC امسال معرفی شد.
طبق گفته حضار یکی از شلوغ ترین غرفه های GDC 2009 غرفه
OnLive بوده است.وبا حضور تعداد زیادی سزندگان ومسولان شرکت های بزرگ بازی سازی در این غرفه میتوان به آینده درخشان این سرویس امیدوار بود.یکی از میهمانان این غرفه سیدمیر معروف بود.

OnLive چیست؟
این سرویس به بازیباز این امکان را میدهد تا با استفاده از یک رایانه شخصی یا یک لپ تاپ صرف نظر از مشخصات سخت افزاری، بازی مورد علاقه خود را در بهترین وضعیت گرافیکی اجرا نماید.
شما با این سرویس میتوانید بازی های کنسول ،بازی های روز و قدیمی کامپوتر را بدون مشکل و حت بدون نصب بر روی رایانه خود اجرا کنید که در جای خود یک انقلاب در صنعت بازی به شمار میرود.


OnLive چگونه کار میکند؟
این سرویس بر پایه تکنولوژی cloud computing که مدتی است به صورت محدود رواج دارد فعالیت میکند که این تکنولوژی در آینده نزدیک دنیای بازی و اینترنت را دگرگون میکند.


cloud computigچیست؟
شما یک کافی نت دانشگاهی رو در نظر بگیرید با 40 سیستم که باید جوابگوی دانشجویان مختلف در رشته های تحصیلی مختلف که بسته به نیاز هر دانشجو نیاز به نرم افزارهای خاص و آپدیت به روز و پرداخت هزینه هر نرم افزار و آپدیت آنو یک سیستم به روز برای اجرای هر چه سریعتر این نرم افزارهای اینترنتی.اما شما با استفاده از cloud computing میتوانید به یکی از شبکه های ارائه دهنده نرم افزار متصل شوید و بدون نیاز به سیستم قوی و هارد بالا و خرید نرم افزار از تمامی امکانات نرم افزار مورد نظر استفاده کنید.یکی از مثال های ساده این تکنولوژی میتوان به Email اشاره کرد که با در اختیار قرار دادن مقداری فضای مجازی به کاربر اجازه ارسال ،دریافت و ذخیره اطلاعات را میدهد.اما هنوز این گونه سیستم ها که به اصطلاح cloud نامیده میشوند در سطح وسیع در دسترس نیستند. و در حال بررسی هستند مانند
OnLive.


حالا بر میگردیم به اصل مطلب یعنی
OnLive.
شما با پیوستن به سیستم
OnLive عملا به یک ابررایانه دسترسی خواهید داشت و هرگز نیازی به پرداخت هزینه بابت به روزرسانی سخت افزار خود نخواهید داشت و در ضمن دیگر نیازی به خرید کنسول هم نخواهد بود!!! تمام این ها در OnLive در دسترس شما خواهد بود.


تا کنون شرکت های زیادی در سدد ایجاد همچین سرویسی بودن اما معمولا با شکست مواجه شدن اما دو طرح با نام های phantom وGON از همه جدی تر بوده اند که مدتی هست ازشون خبری نیست اما این بار
OnLive از همه جدی تره که میتونید با یه سرچ کوچولو توی گوگل از کلمه OnLive این رو ببینید.

در این سرویس تمامی پردازش های صوتی و تصویری بازی ها در سیستم مرکزی
OnLive انجام میشه و نتیجه آن با سرعت بسیار زیادی به رایانه شما بازگشت داده خواهد شد و بازی بدون وقفه و هم زمان خواهد بود.
استیو پرلمن مدیر شرکت گفته که: هدف ما ودلیل استقبال شرکت های بازی سازی این است که این سرویس بتواند بدون نیاز به تغیر در بازی و کد نویسی بازی بتواند بازی را بر روی این سیستم اجرا کند.

برای استفاده از این سرویس هزینه ماهیانه نسبتا پاینی در نظر گرفته شده که راه های دیگری نظیر تبیغات برای جبران هزینه ها در نظر گرفته شده. کاربر فقط با استفاده از یک اینترنت حداقل 3MB و برای استفاده از نهایت قدرت پردازشی حداکثر 6MB که در اکثر کشور های جهان به سادگی در دسترس می باشد به سرویس متصل شود.(امیدواریم تا راه اندازی این سیستم توی آسیا یه فکری به حال اینترنت ایران بکنن)

شرکت در حال طراحی Micro Console هستند تا با استفاده از آن بتوان سرویس را با اتصال آن به یک تلویزیون خانگی امکان پذیر کند که هنوز جای کار بسیار دارد.
بازی های که در این سرویس تست شده اند و به خوبی جوابگو بوده اند نشان از بی نقص بودن سرویس است مانند : GRID, CRYSIS, Burn Out Paradis ,COH ,Assasin"s Creed و نسخه کنسولی F.E.A.R 2:PO ,RE5
شرکت های بزگی هم پیشاپیش با این شرکت قرارداد بسته اند که همگی نشان از جدی بودن این طرح هستند که بعد از هفت سال به نتیجه رسیده از شرکت های که با این شرکت قرارداد بسته اند میتوان به EA, Epic, Ubisoft ,Bros.warner ,Take -two وAtari اشاره کرد.
Onlive با طراحی راه حلی برای فشرده سازی و ارسال فایل های تصویری توانسته مشکل تاخیر در بازی های آنلاین را به حداقل برساند که چیزی حدود یک میلی ثانیه است و در دید بازیباز احساس نمیشود.

OnLive به جز سیستم بازی امکانات دیگری نظیر موسیقی ،Web2 ،چت وامکانات گروهی دیگر نظیر محیط PS3Home را به مشترکان ارائه دهد که میتوتنید در این محیط به پیدا کردن دوستان جدید بپردازید و با آنها به بازی مشغول شوید و یا بی دیدن بازی کردن آنها بپردازید و....

مایک مک گاروی مدیر اجرای این شرکت میگوید اولین هدف ما رساندن مشترکین سرویس به 200 میلیون مشترک است با توجه به بی رقیب بودن ما دور از انتظار نیست اما ما آمادگی هر نوع رقیبی را نیز داریم.

این سیستم میتوتند هم برای بازیباز ها مفید باشد و هم بازی سازها و فقط برای شرکت های ساخت کنسول مشکل ساز هست و ممکنه که اجازه اجرای بازی های کنسولی بر روی این سیستم را ندهند.
اما فایده بزرگ این سرویس این است که شرکت های بزرگی که به خاطر کپی های فراوان بازی های Pc از PC روی گردان شده اند دوباره بازیهاشون رو به PC سرازیر کنن.

این سرویس قرار است در زمستان امسال در آمریکای شمالی شروع به کار کند و با عرضه چند بازی اختصاصی
OnLive پا به عرصه بازی خواهد گذاشت.
از این به بعد باید منتظر این شعار در آخر بعضی از بازی ها بود:

just for OnLive

» نظر

حداقل سیستم مورد نیاز برای بازی CoD: Black Ops

 

برای اجرای بازی Call of Duty: Black Ops به حداقل سیستم سخت افزاری زیر احتیاج خواهید داشت:

OS: Windows Vista/XP/7
Processor: Intel Core2 Duo E6600 or AMD Phenom X3 8750 or better
Memory: 2GB
HDD: 12GB
Video: Shader 3.0 or better 256MB NVIDIA GeForce 8600GT/ATI Radeon X1950Pro or better
Sound: DirectX 9.0c-compatible
DirectX: 9.0c


» نظر